اخبار رفاهیات رانندگان

اخبار رفاهیات رانندگان
اخبار رفاهیات رانندگان

اخبار رفاهیات رانندگان اخبار رفاهیات رانندگان اخبار رفاهیات رانندگان اخبار رفاهیات رانندگان 

Captcha
آدرس :

اصفهان خمینی شهر بلوار شهید بهشتی طبقه دوم شهرداری منطقه 4 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خمینی شهر

کدپستی:

84136-34787

فکس:

031-33643537

رایانامه:

taxiranikhominishahr@iran.ir

تلفن تماس:

03133600290

03133643008

 شماره تلفن های داخلی سازمان:

بازرسی:10 

امور اداری: 11

مالی :12

معاونت :13

مدیریت:14

مسئول امور اداری: 15