شرایط راننده خودروهای حمل ونقل دانش اموزان مدارس به شرح زیر تعیین می شود.

  • دارا بودن حداقل 23 سال تمام
  • دارا بودن گواهینامه معتبر برای رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
  • عدم ابتلا به بیماریهای مسری ، صرح و عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا الکل با ارایه گواهی از مراجع مربوط
  • نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و همچنین عدم محکومیت به محرومیت با محدودیتهای رانندگی
  • نداشتن سوء شهرت به تایئد مراجع صالح
  • متاهل باشد ( به استثنا زنان سرپرست خانوار)