شرح وظایف پیمانکاران یا مدیران آژانس مدارس:

موسسات یا شرکتهای پیمانکاری خودروهای حمل ونقل دانش اموزان : اشخاص حقوقی هستند که تامین خودروها و رانندگان واحد شرایط را جهت حمل ونقل دانش اموزان باتوجه به ضوابط و مقررات مندرج در این ایین نامه به عهده می گیرند.

ماده 2 ص 2

فعالیت موسسات و شرکتهای پیمانکاری خودروهای حمل ونقل دانش اموزان منوط به دارا بودن شرایط زیر می باشد:پ

دارا بودن اجازه نامه تاسیس از مراجع مربوط

داشتن اساسنامه و شماره ثبت

رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در این ایین نامه

معرفی خودروها و رانندگان واجد شرایط به مراجع صدور مجوز تاسیس

پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچسب ها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل ونقل دانش اموزان اقدام نمایند. بدهیی است استفاده از ان در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی باشد.

پیمانکاران و اموزش و پرورش باید ترتیبی اتخاذ نمایند که مدت زمان رفت و یا بازگشت دانش اموزان با خودروی مدرسه از یک ساعت تجاوز ننماید.

ماده 10 پیمانکاران و رانندگان مدارس موظف هستند از سوار نمودن افراد غیر مسئول در خودروهای مدارس خودداری و ظرفیت هر وسیله را برابر مندرجات تعیین شده در کارت شناسایی خودرو مراعات نمایند.

2 0 تعهدات پیمانکاران :2- شناسایی و معرفی رانندگان و مراقبین دانش اموزی خودروهای حمل ونقل حداکثر تا پایان دهه اول شهریورماه به کارگروه حمل ونقل دانش اموزان مدرسه براساس فرم 7 ضمیمه

3- رعایت نظافت و بهداشت و اصول ایمنی در خودروها به نحوی که مورد تائید کارگروه باشد

4- تعیین مراقب واجد شرایط به منظور برقراری نظم و جلوگیری از حوادث پیش بینی نشده با هماهنگی کارگروه حمل و نقل دانش اموزان مدرسه برای هر وسیله نقلیه

تبصره 1 : در صورت عدم حضور مراقب ، مسئولیت هرگونه حادثه به عهده پیمانکاران و راننده می باشد .

تبصره 2 : رعایت تبصره 3 و 4 ماده ائین نامه اجرایی حمل ونقل الزامی می باشد

5- جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم دقت در جابجایی دانش اموزان از لحاظ جانی ، مالی، یا عدم حضور و مسئولیت هرگونه حادثه و پاسخگویی در برابر مراجع قانونی

6- جایگزینی وسیله نقلیه مناسب و پرداخت کرایه به ان در صورت بروز نقص فنی وسیله نقلیه یا بیماری و گرفتاری راننده یا موارد مشابه با اطلاع و موافق کارگروه

تبصره : در صورت انصراف هریک از رانندگان ، موسسات و شرکت های پیمانکاری موظف است موضوع را حداقل یکماه قبل به اطلاع مدیر اجرایی رسانده و با موافقت کارگروه حمل و نقل دانش اموزان مدرسه نسبت به جایگزینی ان طبق مقررات مربوطه اقدام لازم بعمل اورند.

0 7- تهیه لیست دانش اموزان استفاده کننده و مسیر رروفت و برگشت برای هر خودرو در دو نسبه و ارائه ان به کارگروه حمل ونقل دانش اموزان ( طبق فرم شماره 1 )

9 ( بیمه نمودن - شخص ثالث و سرنشین ) تمامی وسایط نقلیه مورد استفاده در حمل و نقل دانش اموزی به تعداد سرنشین

10- پرداخت تمامی هزینه های سوخت ، تعمیرات و جرایم راهنمایی و رانندگی ، بیمه ، مالیات ، طرح ترافیک و معاینه و غیره وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ونقل دانش اموزی توسط پیمانکار یا راننده

11- تنطیم ساعت شروع کار خودروهای حمل و نقل صبح و بعدازظهر 0رفت و برگشت) طوی که حداکثر 15 دقیقه قبل از زنگ شروع دانش اموزان به مدرسه برسند و بلافاصله بعداز زنگ تعطیلی مدرسه به خودروها سوار شوند.

13 -- پرداخت حق و حقوق کلیه رانندگان و مراقبین دانش اموزان و مدیران ارجایی براساس قرارداد و قوانین موضوعه به طور مرتب

14- اجرای کلیه مصوبات ابلاغی توسط کارگروه مدرسه / شهرستان و استان در طول سال تحصیلی

15- اتخاذ برنامه ها و سیاست های تشویقی برای رانندگان کارامد ، ساعی و با انضباط

16- ارائه اموزش های لازم و برگزاری همایش ها و کارگروه های اموزشی حداقل یک بار در سال برای رانندگان با هماهنگی کارگروه مدرسه ، شهرستان منطقه ..

17- پیمانکار ملزم است وثیقه یا تضمین لازم را برای ارائه خدمات مطلوب طبق قوانین و مقررات به کارفرما ارائه نماید .

18- هرگونه پرداخت وجه در زمان امتحانات نوبت اول و دوم منوط به انجام خدمات حمل و نقل به دانش اموزان و رضایت اولیا خواهد بود.

19- از ان جایی که کلیه وجوه دریافتی از اولیا می بایستی به حساب اموزشگاه واریز گردد لذا دریافت هرگونه وجه توسط پیمانکار و یا راننده خلاف قانون بوده و مورد پیگیرد قرار می گیرد.

20- عقد قرارداد تا بیست و پنج شهریورماه هر سال بایستی در پنج نسخه اقدام و پس از امضای طرفین قرارداد (مدیرمدرسه شرکت یا موسسه خدمات رسان و .....) یک نسخه ان به انجمن اولیاء و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه شخص حقوقی و حقوقی و شهردرای محل ارسال دارند.

21- کلیه تعهدات پیمانکاران باید به امضای طرفین قرارداد مطابق ماده 8 دستورالعمل اجرایی ایین نامه حمل و نقل دانش اموزان مدارس اقدام گردد.

ارائه لیست پرداخت حقوق رانندگان و مراقبین دانش اموزی با دریافت امضای انان در هر ماه به کارگروه مدرسه الزامی است .