در این قسمت مطالب مربوط به نقل و انتقال تاکسی قرار میگیرد.