1- تصدي و اجراي كليه طرحهاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني.

2- تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

3- تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي موردنياز در چارچوب اهداف و وظايف قانوني سازمان.

4- اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسي داران.

5- نظارت بر امور رفاهي، درماني، تأميني، فرهنگي، بازرگاني، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران.

6- برنامه ريزي در امور اجرايي، كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

7-اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن.

8-استفاده از امكانات در اختيار، در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل مربوط به آن.

9-بكارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تأمين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري.

10-توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريـزي و سيـاست گذاري مناسـب و پيش بيني لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي، براي سرويس هاي عمومي و ويژه.

11-بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل و رانندگان و دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها.

12-استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تأمين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني و انجام امور كارشناسي و مشاوره و تهيه تعرفه هاي خدماتي و ايجاد امكانات لازم براي سرمايه گذاري و راه اندازي سيستمهاي جديد تاكسيراني و يا مكمل سيستم هاي موجود با همكـاري و مشاركت كليه اشخاص و مـوسسات اعتبـاري و سرمايـه گذاري مجاز و بانكها و جذب مشاركت مردم و انجام هر نوع عمليات مالي و بازرگاني در زمينه هاي مربوط به تاكسيراني اعم از واردات و صادرات، خريد و فروش، اجاره و استيجاره و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اشاره شده در صدر اساسنامه مصوب جلسه مورخ 10/8/74 هيأت محترم وزيران و آئين نامه هاي مالي با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط.

13-اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاكسيراني و جلب همكاري ساير ارگانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تأمين و تجهيز سيستم تاكسيراني.

14-بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم و ظرفيت مجاز كليه تاكسيها با رعايت كامل مقررات آئين نامه اجرايي قانون مربوط و دستورالعمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيك و وزارت كشور.

15-مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط به مبدأ- مقصد سفرهاي شهري و با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط و نيازمنديهاي مراكز خدمات شهري و بازدهي كار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعلام اولويت خطوط و مسيرهاي مشخص شده با توجه به تمركز جمعيت، بويژه در مناطق كارگري، كارمندي، دانشجويي، مدارس و مناسبت هاي خاص نظير مسابقات ورزشي، جشنهاي مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره...

16-نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص كه به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده گرديده اند.

17- صدور و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) از طريق شهرداري يا سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور.

18- تمديد اعتبار پروانه تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آئين نامه.

19-صدور موافقتنامه اصولي وپروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مفاد مواد9 و 13 آئين نامه و تباصر ذيل آنها.

20- بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم درخصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و تاكسي هايي كه در طول يكسال و پنج سال آينده به ناوگان تاكسيراني اضافه مي شود.

21-تهيه آمار كليه تاكسيها و وسائط نقليه داراي پلاك نارنجي و وسائط نقليه داراي پلاك سفيد و يا هر رنگ ديگر كه با داشتن امتياز يا اجازه تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند.

22- اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آئين نامه تصويبي و قبول تصميم هاي هيأت هاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور از متقاضي صدور پروانه تاكسيراني.

23-استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اين اساسنامه.