افزایش نرخ کرایه خطوط به شرح جدول زیر مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

شرح نرخ افزایش کرایه مصوب شورای شهر سال98
میدان امام - چهار راه وفایی 3000 تومان
جوی آباد -چهار راه وفایی 2000تومان
میدان قدس - استقلال 1500 تومان
دانشگاه پیام نور - محمودیه 1000 تومان
میدان امام - سه راهی الغدیر 1500 تومان
میدان امام - آدریان 1500 تومان
میدان 22 بهمن - سه راهی الغدیر 1500 تومان
خطوط گردشی ورودی 700تومان
قیمت هر کورس 200تومان